Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen BAGUETTE & VAN TULPEN, handelsnaam van Laurrence en wederpartij, waarop wederpartij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, daaronder begrepen iedere aanbieding, offertes en overeenkomsten tussen BAGUETTE & VAN TULPEN en wederpartij, alsook werkzaamheden (inclusief diensten) door BAGUETTE & VAN TULPEN verricht in opdracht van wederpartij respectievelijk haar rechtsopvolgers.

1.2. De toepasselijkheid van eventueel door wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, zodat op alle overeenkomsten tussen partijen uitsluitend de door BAGUETTE & VAN TULPEN gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

1.3. Afwijkingen op of van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. Voor zover (onderdelen van) artikelen van deze voorwaarden nietig zouden zijn of vernietigd worden, gelden de overige (onderdelen van) artikelen onverkort.

2. Aanbieding, offerte en overeenkomst

2.1. Iedere door BAGUETTE & VAN TULPEN gedane aanbieding en uitgebrachte offerte is geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt vermeld of in verband met die aanbieding of offerte een termijn voor aanvaarding wordt genoemd. Toezending van een aanbieding of offerte, in welke vorm dan ook, verplicht BAGUETTE & VAN TULPEN niet tot levering.

2.2. Indien een door BAGUETTE & VAN TULPEN gedane aanbieding of uitgebrachte offerte uitsluitend of deels tot stand is gekomen op basis van door wederpartij verstrekte informatie, mag BAGUETTE & VAN TULPEN vertrouwen op juistheid en de volledigheid van deze informatie. Wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van de bedoelde informatie.

2.3. Overeenkomsten met BAGUETTE & VAN TULPEN komen slechts op de navolgende wijzen tot stand:

  • ondertekening door BAGUETTE & VAN TULPEN en wederpartij van een door BAGUETTE & VAN TULPEN opgestelde schriftelijke overeenkomst;
  • schriftelijke vastlegging door BAGUETTE & VAN TULPEN van met wederpartij gemaakte afspraken.

2.4. Wijzigingen of aanvulling op een overeenkomst, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk zijn slechts toegestaan indien na onderling overleg partijen daarover hebben ingestemd.

2.5. Slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van BAGUETTE & VAN TULPEN kan annulering van een gesloten overeenkomst door wederpartij plaatsvinden. Voor zover BAGUETTE & VAN TULPEN een annulering aanvaard is wederpartij gehouden aan BAGUETTE & VAN TULPEN  een schadevergoeding te voldoen van minimaal bijvoorbeeld 25% van de contractsom, onverminderd het recht van BAGUETTE & VAN TULPEN op volledige vergoeding van de schade.

2.6. Voor zover uitvoering van de overeenkomst in fasen zal plaatsvinden, kan BAGUETTE & VAN TULPEN de aanvang van de fase, die tot een opeenvolgende fase behoort, uitstellen totdat wederpartij de resultaten van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

3. Samenstelling projectteam, medewerking opdrachtgever en werktijden/werkdagen

3.1. Ter behoorlijke en tijdig uitvoering van de overeenkomst waaronder alle werkzaamheden, diensten en opdrachten zal de wederpartij/opdrachtgever een vertegenwoordiger aanwijzen die het contact met de vertegenwoordiger van BAGUETTE & VAN TULPEN zal onderhouden.

3.2. De opdrachtgever zal zowel bij aanvang van de werkzaamheden alsmede gedurende de voortgang daarvan zonder kosten voor BAGUETTE & VAN TULPEN medewerking aan BAGUETTE & VAN TULPEN verlenen om deze in staat te stellen de overeenkomst naar behoren te uitvoeren of laten uitvoeren.

3.3. Om de uitvoering van de opdracht, werkzaamheden, diensten goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de wederpartij/opdrachtgever tijdig alle documenten, inlichtingen en gegevens die BAGUETTE & VAN TULPEN nodig achtte. Wederpartij is onder meer verantwoordelijk voor het aanleveren van advertentierestricties.

3.4. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste toepassing in zijn organisatie van de door BAGUETTE & VAN TULPEN te verlenen diensten en of werkzaamheden alsmede voor de te gebruiken hulpmiddelen daarbij, van welke aard dan ook, een ook voor de beveiliging ervan.

3.5. Indien opdrachtgever contractueel apparatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de door BAGUETTE & VAN TULPEN voor de werkzaamheden noodzakelijk geachte specificaties.

3.6. Indien de wederpartij niet of niet tijdig/volledig/ of niet de overeenkomstig gemaakte afspraken met  BAGUETTE & VAN TULPEN nakomt alsmede de door BAGUETTE & VAN TULPEN geachte noodzakelijke apparatuur, materiaal, informatie en nadere gegevens verstrekt, en indien de wederpartij op een andere wijze niet of niet tijdig en/of volledig aan zijn andere verplichting voldoet, kan dit tot opschorting van de overeenkomst waaronder begrepen werkzaamheden, diensten en opdrachten leiden waarbij artikel 6.3 van deze voorwaarden van toepassing is.

3.7. De werktijden/werkdagen van de door BAGUETTE & VAN TULPEN in te zetten medewerkers zullen in onderling overleg tussen BAGUETTE & VAN TULPEN en de opdrachtgever worden vastgesteld, waarbij BAGUETTE & VAN TULPEN zich voor zover mogelijk zal richten naar de bij opdrachtgever getroffen regelingen.

4. Belemmeringen bij de uitvoering van de overeenkomst waaronder begrepen opdracht, dienst en werkzaamheden

4.1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat omstandigheden een behoorlijke uitvoering belemmeren of dreigen te belemmeren dan wel bij één van de partijen gerede twijfel rijst aan het in redelijkheid te verwachten kwalitatieve resultaat binnen overeengekomen honorarium en doorlooptijd, is deze partij verplicht de wederpartij hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

4.2. Indien het in artikel 4.1. gestelde van toepassing zou zijn, verplichten partijen  zich om tot overleg te gaan. Voor zoverre dat ingevolge onderling overleg partijen wijzigingen en/of aanvullingen van de oorspronkelijke nodig achten, dienen de wijzigingen en of aanvullingen schriftelijk vast te worden gesteld in een aanvullende overeenkomst).

4.3. Voor zover dat de wijzigingen en/of aanvullingen op de oorspronkelijk overeenkomst invloed op de afgesproken tarieven en of prijzen zou hebben, kan BAGUETTE & VAN TULPEN  haar tarieven, zo nodig, herzien en of aanpassen zonder dat de herziening/aanpassing tot gerechtvaardigd opschorting of opzegging van de overeenkomst door de wederpartij zou kunnen leiden.

5. Vervolgopdracht

5.1. Op de vervolgopdrachten tussen BAGUETTE & VAN TULPEN en wederpartij zijn de algemene voorwaarden van BAGUETTE & VAN TULPEN van toepassing tenzij anders door partijen schriftelijke is overeengekomen.

6. Vergoedingen en prijzen

6.1. Alle door BAGUETTE & VAN TULPEN vermelde prijzen in haar aanbiedingen, offertes en overeenkomsten zijn steeds exclusief BTW, en andere belastingen, alsmede exclusief heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

6.2. Alle door BAGUETTE & VAN TULPEN gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijzigingen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

6.3. De vergoedingen van BAGUETTE & VAN TULPEN bestaan uit tarieven en onkostenvergoedingen en zijn exclusief BTW en andere belastingen of heffingen als vermeld in 6.1. De onkostenvergoedingen zijn niet in de tarieven inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Onder onkostenvergoeding valt secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfskosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend.

6.4. Tarieven en onkostenvergoedingen kunnen door BAGUETTE & VAN TULPEN periodiek worden aangepast met inachtneming van eventueel toepasselijke wettelijke bepalingen, tenzij schriftelijk anders is bepaald. BAGUETTE & VAN TULPEN zal de wederpartij schriftelijk van enige aanpassing in kennis stellen met inachtneming van een termijn van tenminste 14 dagen. De tarieven worden in alle gevallen per 1 januari aangepast door deze te verhogen met het door het CBS bepaalde inflatiecijfer.

6.5. BAGUETTE & VAN TULPEN  werkt met voorschoten. Tenzij door partijen anders is schriftelijk overeengekomen zal BAGUETTE & VAN TULPEN aan wederpartij een voorschot aanvragen. Het voorschot wordt, in beginsel, met de eindedeclaratie verrekend.

6.6. Indien BAGUETTE & VAN TULPEN de overeengekomen werkzaamheden niet/ niet tijdig/volledig kan uitvoeren als gevolg van een aan haar niet toe te rekenen en/of niet voor haar risico komende omstandigheden, is zij niettemin gerechtigd de overeengekomen vergoedingen en de gemaakte onkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

7. Declaraties, betalingsvoorwaarden en controle

7.1. Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke al dan niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden maandelijks bij (voorschot-) declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum tenzij anders is schriftelijke overeengekomen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welken hoofde dan ook

7.2. Indien niets is tussen partijen overeengekomen zal BAGUETTE & VAN TULPEN minimaal een maal per maand aan de opdrachtgever een factuur voor de gedurende die maand verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten toesturen.

7.3. Facturen, herinneringen en aanmaningen worden per email verstuurd. De opdrachtgever is verplicht om een voor de administratie bestemd email-adres te benoemen. Als de opdrachtgever in het EU-buitenland is, dan is hij verplicht direct met de order zijn BTW-identificatienummer mede te delen.

7.4. Door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen betalingstermijn is wederpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. BAGUETTE & VAN TULPEN is niet verplicht wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn, tenzij anders is overeengekomen.

7.5. Onverminderd de BAGUETTE & VAN TULPEN verder toekomende rechten, is wederpartij aan BAGUETTE & VAN TULPEN vanaf het moment waarop het verzuim van wederpartij intreedt verschuldigd een rentebedrag over de openstaande facturen gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke rente. Deze rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt gerekend.

7.6. Voorts is BAGUETTE & VAN TULPEN gerechtigd bij wederpartij in rekening te brengen alle in redelijkheid door BAGUETTE & VAN TULPEN in verband met de niet- of niet tijdige nakoming door wederpartij van diens betalingsverplichtingen gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het opeisbare factuurbedrag, met een minimum van € 44,03 incl. BTW onverminderd het recht van BAGUETTE & VAN TULPEN de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen, indien deze meer mochten bedragen alsmede de eventuele gerechtelijke kosten.

7.7. BAGUETTE & VAN TULPEN heeft, ongeacht het door wederpartij aangeduide betalingskenmerk, het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de in rekening gebrachte (buitengerechtelijke incasso)kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de openstaande facturen, waarbij de oudste facturen worden geacht als eerste te worden voldaan.

7.8. BAGUETTE & VAN TULPEN heeft, ongeacht het door wederpartij aangeduide betalingskenmerk, het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering op de in rekening gebrachte (buitengerechtelijke incasso)kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de openstaande facturen, waarbij de oudste facturen worden geacht als eerste te worden voldaan.

7.9. BAGUETTE & VAN TULPEN heeft steeds het recht om zowel voor als na totstandkoming van de overeenkomst zekerheid te verlangen voor de betalingsverplichtingen van wederpartij, zulks onder opschorting van de verplichtingen aan de zijde van BAGUETTE & VAN TULPEN in het kader van de tussen partijen gesloten overeenkomst, tot het moment waarop de betreffende zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd het recht van BAGUETTE & VAN TULPEN op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst dienaangaande is vereist. Voorts zal BAGUETTE & VAN TULPEN dientengevolge nimmer tot enige (schade)vergoeding gehouden zijn.

7.10. Alle bedragen en betalingen worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, vermeld respectievelijk verricht in Euro’s. Op de declaraties van BAGUETTE & VAN TULPEN worden de omzetbelasting (BTW) en eventuele andere heffingen van overheidswege afzonderlijk vermeld.

7.11. De wederpartij kan op eigen kosten de declaraties van BAGUETTE & VAN TULPEN  laten controleren door een in onderling overleg te benoemen registeraccountant.

8. Aantrekken of in dienst nemen personeel

8.1. Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht dan wel ontbinding van de overeenkomst personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

8.2. Bij overtreding van artikel 8.1. is de wederpartij aan BAGUETTE & VAN TULPEN een direct opeisbare boete verschuldigd van € 2.500,- per medewerker, dan wel een bedrag van € 500 verschuldigd per dag en per overtreding zolang de overtreding voortduurt.

9. Vertrouwelijke informatie

9.1.  Tenzij anders overeengekomen, verplichten partijen zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie en gegevens die partijen aan elkaar hebben verstreken. Partijen zullen in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van hun belangen. De wederpartij zal zonder toestemming van BAGUETTE & VAN TULPEN  aan derden geen mededeling doen over de aanpak van BAGUETTE & VAN TULPEN, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage/studies en, of advies ter beschikking stellen.

9.2. BAGUETTE & VAN TULPEN is gehouden ervoor zorg te dragen dat aan haar bij de uitvoering van de opdracht verstrekte informatie en gegevens en meningen niet naar de bron kunnen worden herleid, indien de wederpartij te kennen heeft gegeven hiertegen bezwaar te hebben.

10. Rechten van intellectueel eigendom

10.1. De wederpartij verkrijgt de eigendom van adviezen, content, analyses, nota’s en andere documenten die door BAGUETTE & VAN TULPEN worden vervaardigd ter uitvoering van de overeenkomst met dien verstaande dat die intellectuele eigendom, eigendom van BAGUETTE & VAN TULPEN blijft totdat de wederpartij alle verschuldigd bedragen uit welke hoofd dan ook aan BAGUETTE & VAN TULPEN heeft voldoen.

Modellen en technieken gebruikt voor het uitbrengen van adviezen, nota's alsmede andere documenten zullen evenwel niet openbaar worden gemaakt dan na schriftelijke verkrijgen toestemming van BAGUETTE & VAN TULPEN.

10.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooirechten, auteursrechten, merkrechten, tekeningenrechten en modelrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know-how, methoden of concepten.

10.3. Intellectuele en andere eigendomsrechten, van welke aard dan ook, met betrekking tot hulpmiddelen gebruikt ten behoeve van het opstellen en uitwerken van adviezen en auditing, die door BAGUETTE & VAN TULPEN ten behoeve van de opdrachtgever ontwikkeld en/of vervaardigd zijn blijven eigendom van BAGUETTE & VAN TULPEN.

10.4. Na beëindiging van de overeenkomst zullen partijen alle documenten, boeken, bescheiden en goederen, die toebehoren aan de wederpartij, aan deze ter hand stellen, met dien verstande dat door opdrachtgever aan BAGUETTE & VAN TULPEN geleverde zaken door laatstgenoemde aan eerstgenoemde pas ter hand behoeven te worden gesteld nadat alle vorderingen van BAGUETTE & VAN TULPEN op de opdrachtgever uit welken hoofde dan ook geheel zijn voldaan.

10.5. Naast de aan BAGUETTE & VAN TULPEN toekomende rechten uit hoofde van de wet en de overeenkomst, behoudt BAGUETTE & VAN TULPEN  zich het recht voor om bij schending van één van de bepalingen van dit artikel nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

11. Inspanning

11.1. Op BAGUETTE & VAN TULPEN rust een inspanningsverbintenis om overeengekomen werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten met behulp van ter zake kundige adviseurs en andere medewerkers, doch op haar rust geen resultaatsverbintenis, tenzij door partijen anders is overeengekomen.

11.2. BAGUETTE & VAN TULPEN is niet verantwoordelijk voor (c.q. aansprakelijk voor de gevolgen van) grafische-, taal- en/of typefouten. De wederpartij dient zelf de eindproducten te controleren. BAGUETTE & VAN TULPEN heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van gemelde fouten zo snel mogelijk te herstellen.

11.3. BAGUETTE & VAN TULPEN staat niet in voor het updaten van verkregen informatie, adviezen of van verhuurde systemen, tenzij dit anders is overeengekomen bijvoorbeeld via abonnement. Dit geldt ook voor back-ups van website, database en content management systeem, tenzij anders overeengekomen. BAGUETTE & VAN TULPEN is niet verantwoordelijk voor data verlies

11.4. BAGUETTE & VAN TULPEN is niet verantwoordelijk voor het ononderbroken functionerend houden van website, toegang tot data, netwerken en (content management) systemen tijdens en na de opdracht. Werkzaamheden die nodig blijken om het ononderbroken functioneren te bewerkstelligen, dienen tegen het uurtarief te worden vergoed.

12. Aansprakelijkheid

12.1. BAGUETTE & VAN TULPEN is met na te noemen beperking in artikel 12.7. slechts jegens de wederpartij aansprakelijk voor schade of verlies ten gevolge van het niet, niet volledig of niet behoorlijk nakomen van de overeenkomst of de vernietiging of onthulling van enige informatie of documenten van de opdrachtgever, indien zodanige schade of verlies aan opzet of grove schuld van BAGUETTE & VAN TULPEN is te wijten.

12.2. Elke op verzoek van opdrachtgever vastgestelde ontbinding of tussentijdse ontbinding, heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft tot gevolg dat nakoming van de overeenkomst niet langer kan worden gevergd. In voorkomende gevallen is de aansprakelijkheid van BAGUETTE & VAN TULPEN beperkt tot de extra kosten van wederpartij welke het directe gevolg zijn van het door een ander leveren van de diensten krachtens de onvoltooide overeenkomst, doch maximaal tot het in artikel 12.7. genoemde bedrag. Het bepaalde in de artikelen 12.3. tot en met 12.7. is onverminderd van toepassing.

12.3. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 12.1. en 12.2. is BAGUETTE & VAN TULPEN nimmer aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade, uit welken hoofde dan ook en ongeacht de wijze waarop een eventuele actie wordt aangespannen. BAGUETTE & VAN TULPEN is niet gehouden tot vergoeding van schade wegens te late uitvoering van de werkzaamheden. BAGUETTE & VAN TULPEN is tevens niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen en adviezen welke worden verstrekt voordat de overeenkomst tot stand komt.

12.4. BAGUETTE & VAN TULPEN is evenmin aansprakelijk voor schade indien de opdrachtgever onjuiste, gebrekkige, of onvolledige informatie of materialen verstrekt, dan wel in het algemeen in zijn verantwoordelijkheden tekortschiet. Indien bij de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is BAGUETTE & VAN TULPEN niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens of verwerkingsresultaten gedurende de verzending van gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten. BAGUETTE & VAN TULPEN zal de haar door of namens opdrachtgever toegewezen toegangscodes met zorg behandelen, maar is niet aansprakelijk voor misbruik ervan.

12.5. Onder geen enkele omstandigheid is BAGUETTE & VAN TULPEN aansprakelijk jegens de opdrachtgever of derden voor bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade, hoe dan ook veroorzaakt of waaruit ook ontstaan, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies. De opdrachtgever vrijwaart BAGUETTE & VAN TULPEN en haar medewerkers en vertegenwoordigers ingeval van aanspraken van derden uit hoofde van (de gevolgen van) de uitvoering van de opdracht, waaronder mede begrepen de kosten van gerechtelijke bijstand voor het verweer tegen dergelijke aanspraken.

12.6. BAGUETTE & VAN TULPEN staat er evenmin voor in dat door het door haar bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte materiaal correcte informatie bevat en geen inbreuk gemaakt wordt op enig octrooi, auteursrecht, handelsgeheim, eigendomsrecht of ander recht van derden, waarvan het bestaan haar niet feitelijk bekend is. Bij een emailcampagne is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het ontvangen van de toestemming van de ontvangers.

12.7. De totale aansprakelijkheid van BAGUETTE & VAN TULPEN zal nimmer hoger zijn dan een bedrag gelijk aan het bedrag dat door BAGUETTE & VAN TULPEN aan de opdrachtgever in rekening is of kan worden gebracht over de overeengekomen contractperiode c.q. de overeengekomen projectprijs. Op de maximale aansprakelijkheid dienen in mindering worden gebracht de door BAGUETTE & VAN TULPEN eventueel reeds bij de opdrachtgever gecrediteerde bedragen.

12.8. Indien de opdracht het inschakelen van een onderaannemer of het accepteren van voorwaarden van een derde (zoals bijvoorbeeld zoekmachines zoals GOOGLE) door BAGUETTE & VAN TULPEN noodzakelijk maakt, is BAGUETTE & VAN TULPEN voor wat het werk van die onderaannemer of de derde betreft, jegens de opdrachtgever tot niet meer gehouden dan tot datgene, waartoe BAGUETTE & VAN TULPEN die onderaannemer of derde kan houden krachtens de voorwaarden van de onderaannemer of derde.

Indien de onderaannemer of derde niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteert en BAGUETTE & VAN TULPEN al het redelijkerwijs nodige heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen, zal de opdrachtgever de voor BAGUETTE & VAN TULPEN ontstane meerdere uitvoeringskosten aan BAGUETTE & VAN TULPEN vergoeden, voor zover deze niet door de onderaannemer of derde zijn vergoed. Daartegenover zal BAGUETTE & VAN TULPEN, op eerste verzoek van de opdrachtgever, aan deze de vordering op de onderaannemer of derde cederen tot het aan het door de opdrachtgever aan BAGUETTE & VAN TULPEN vergoede bedrag.

13. Overmacht

13.1. BAGUETTE & VAN TULPEN is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de met wederpartij gesloten overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. In die situatie is BAGUETTE & VAN TULPEN gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten, zonder dat wederpartij en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.

13.2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BAGUETTE & VAN TULPEN geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van BAGUETTE & VAN TULPEN kan worden ge­vergd. Daaronder worden mede begrepen, doch niet uitsluitend: bedrijfsstoringen bij BAGUETTE & VAN TULPEN, stakingen bij BAGUETTE & VAN TULPEN, haar leveranciers of transporteurs, storingen, waaronder filevorming ongeacht de oorzaak, overheidsmaatregelen, het achterwege blijven van of vertraging bij leveringen aan. BAGUETTE & VAN TULPEN, brand, waterschade, storingen in de levering van energie dan wel storingen in communicatiemiddelen, storingen in hard- en software en vernieling aan eigendommen van BAGUETTE & VAN TULPEN, in- of uitvoerbelemmeringen, alsmede diefstal.

14. Vrijwaring

14.1. Wederpartij vrijwaart BAGUETTE & VAN TULPEN voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de wederpartij verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

14.2. Wederpartij vrijwaart BAGUETTE & VAN TULPEN voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door BAGUETTE & VAN TULPEN uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover BAGUETTE & VAN TULPEN daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 12 niet jegens wederpartij aansprakelijk is.

15. Duur van de overeenkomst/beëindiging

15.1. De overeenkomst eindigt als de overeengekomen tijdsduur verlopen is, dan wel door voltooiing door BAGUETTE & VAN TULPEN van de overeengekomen werkzaamheden. Zijn partijen hieromtrent niets overeengekomen dan wordt de overeenkomst geacht voor onbepaalde tijd aangegaan te zijn en kan deze wederzijds slechts schriftelijk worden beëindigd met inachtneming van een termijn van 90 dagen.

15.2. Partijen kunnen een overeenkomst tussentijds eenzijdig beëindigen met in achtneming van een termijn van een maand en van het gestelde in de artikelen 15.3. tot en met 15.7. Opzegging dient te geschieden met redenen omkleed bij aangetekend schrijven. Elk der partijen zal van deze opzegbevoegdheid alleen dan gebruik maken, indien als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan zijn/haar invloed onttrekken of hem/haar niet zijn te verwijten, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden.

15.3. Indien het besluit tot voortijdige beëindiging is uitgegaan van BAGUETTE & VAN TULPEN, heeft zij aanspraak op honorering van de tot dan toe verrichte werkzaamheden en voldoening van de gemaakte kosten.

15.4. Indien het besluit is uitgegaan van de opdrachtgever, heeft BAGUETTE & VAN TULPEN als compensatie van het door de eenzijdige beëindiging ontstane bezettingsverlies, boven het honorarium dat haar toekomt wegens voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, recht op een redelijke schadeloosstelling ten bedrage van het gemiddelde maandhonorarium over de laatste zes maanden. Het recht op deze aanvullende schadeloosstelling vervalt, indien de voortijdige beëindiging het gevolg is van het feit, dat BAGUETTE & VAN TULPEN aantoonbaar en verwijtbaar in de uitvoering van de opdracht ernstig is tekortgeschoten.

15.5. Indien, na overleg met BAGUETTE & VAN TULPEN, de mogelijkheid daartoe aanwezig blijkt, kan de opdrachtgever van BAGUETTE & VAN TULPEN verlangen dat het haar werkzaamheden op een zodanige wijze afrondt dat een eventuele voortzetting van de werkzaamheden ook door een ander mogelijk zal zijn. BAGUETTE & VAN TULPEN ontvangt voor dit werk een honorarium voor de werkelijke bestede arbeid en een vergoeding van de onkosten met inachtneming van wat staat vermeld in artikelen 7 en 10.1. tot en met 10.3 van de Algemene voorwaarden.

15.6. Onverminderd haar recht op schadevergoeding kan BAGUETTE & VAN TULPEN zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst met onmiddellijke ingang door middel van een schriftelijke kennisgeving bij aangetekend schrijven beëindigen indien:

  • de opdrachtgever gedurende een termijn van 14 dagen na schriftelijke sommatie zijdens BAGUETTE & VAN TULPEN in gebreke blijft;
  • de opdrachtgever in strijd handelt met enige bepaling van de met BAGUETTE & VAN TULPEN gesloten overeenkomst en die handeling of een dergelijk nalaten naar het oordeel van BAGUETTE & VAN TULPEN onherstelbaar is;
  • de opdrachtgever een aanvraag tot verlening van surseance van betaling heeft ingediend, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard of feitelijk in de staat verkeert van opgehouden hebbende te bestaan.

15.7. Ingeval BAGUETTE & VAN TULPEN van het in artikel 15.6. bedoelde recht gebruik maakt, heeft zij recht op volledige schadevergoeding alsmede op volledige betaling van de nog resterende overeengekomen vergoedingen als vervat in de overeenkomst met de opdrachtgever, ook al zouden deze termijnen nog niet of slechts gedeeltelijk zijn vervallen.

16. Geschillen

16.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BAGUETTE & VAN TULPEN partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

16.2. Behoudens in het geval de wet dwingend anders voorschrijft, zullen alle geschillen, van welke aard ook, die tussen BAGUETTE & VAN TULPEN en haar wederpartij mochten opkomen -het treffen van voorlopige of bezwarende maatregelen daaronder begrepen- worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van BAGUETTE & VAN TULPEN, onverminderd het recht van BAGUETTE & VAN TULPEN te kiezen voor de door de wetgever aangewezen rechter.

16.3. De overeenkomst tussen BAGUETTE & VAN TULPEN en de opdrachtgever worden beheerst door en zullen worden uitgelegd volgens Nederlands recht.

16.4. Alle uit overeenkomsten voortvloeiende geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de gewone rechter, waarbij de rechter te Den Haag steeds bevoegd zal zijn.

17. Vindplaats

17.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Centraal Den Haag op 14 september 2017 onder het KvK-nummer van BAGUETTE & VAN TULPEN, alsmede te raadplegen en te downloaden van de website van BAGUETTE & VAN TULPEN.

17.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met wederpartij.

17.3. Bij een discussie over de uitleg van één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend.