Voorwaarden online producten

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1. Ondernemer: BAGUETTE & VAN TULPEN, handelsnaam van Laurrence, die producten en/of diensten op afstand en/of toegang tot digitale inhoud aan afnemers en consumenten aanbiedt.

1.2. Contractspartij: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf alsmede elke natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

1.3. Consument: een natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die één overeenkomst op afstand met BAGUETTE & VAN TULPEN wenst aan te gaan.

1.4. Afnemer: elke contractspartij niet zijnde consumenten die tot BAGUETTE & VAN TULPEN in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met BAGUETTE & VAN TULPEN dienstverleningsovereenkomst, alsmede elke contractspartij niet zijnde consumenten die met BAGUETTE & VAN TULPEN een andersoortige overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan.

1.5. Klant: onder klant wordt verstaan consumenten en afnemers.

1.6. Producten en diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens BAGUETTE & VAN TULPEN te verkopen en te leveren producten en/of diensten, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen: boeken en andere publicaties, abonnementen, webinars, trainingen/symposia, workshops, gepersonaliseerde (online) training, coaching sessies, coaching video’s, etc.

1.7. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen BAGUETTE & VAN TULPEN en de consument en of de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.8. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument en/of afnemer producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door BAGUETTE & VAN TULPEN worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en BAGUETTE & VAN TULPEN.

1.9. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.

1.10. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

1.11. Dag: kalenderdag.

1.12. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

1.13. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel (waaronder ook begrepen e-mail) dat de consument en/of afnemer of BAGUETTE & VAN TULPEN in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging, dan wel ongewijzigd reproductie of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd mogelijk maakt.

1.14. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

1.15. Modelformulier voor herroeping: het Europese modelformulier voor herroeping die BAGUETTE & VAN TULPEN ter beschikking stelt en die door een consument kan worden ingevuld wanneer hij gebruik wilt makken van zijn herroepingsrecht.

1.16. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en/of afnemer en BAGUETTE & VAN TULPEN gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

1.17. Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene voorwaarden van BAGUETTE & VAN TULPEN.
 
2. Identiteit van de ondernemer

BAGUETTE & VAN TULPEN

 • Vestigings- en bezoekadres: Oude Middenweg 17, 2491 AC Den Haag
 • Telefoonnummer: 070 22 111 97
 • E-mailadres: info@baguettevantulpen.nl
 • KvK-nummer: 51826763
 • BTW-identificatienummer: 204229637B01

3. Toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, offertes die door BAGUETTE & VAN TULPEN online worden gemaakt en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen BAGUETTE & VAN TULPEN en consument en/of afnemer.

3.2. De Algemene voorwaarden zijn de afnemer en de consument vooraf medegedeeld en zijn steeds te raadplegen via de website en kunnen daar ook worden gedownload. Indien afnemer dit verzoekt, zullen hem de Algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden.

3.3. Indien de afnemer eigen algemene voorwaarden op een overeenkomst met BAGUETTE & VAN TULPEN van toepassing verklaart of hiernaar verwijst, dan worden die algemene voorwaarden door BAGUETTE & VAN TULPEN niet aanvaard en prevaleren de Algemene voorwaarden van BAGUETTE & VAN TULPEN, tenzij uitdrukkelijk in een eerder stadium anders is overeengekomen.

3.4. Voordat de overeenkomst op afstand met een consument wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal BAGUETTE & VAN TULPEN voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene voorwaarden bij BAGUETTE & VAN TULPEN zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.5. Indien de overeenkomst op afstand met een consument elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze Algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de Algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen. In iedere geval zullen de onderhavige Algemene voorwaarden op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos worden toegezonden.

3.6. Voor het geval dat naast deze Algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het vierde en vijfde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3.7. Indien éen of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing.

3.8. Deze voorwaarden kunnen worden vertaald vanuit de Nederlandse taal naar een vreemde taal. In geval van mogelijke verschillen in de teksten prevaleert altijd de Nederlandse tekst.

4. Aanbod/offerte

4.1. Het aanbod/offerte is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvende en geldig gedurende de termijn in het aanbod/offerte vermeld. BAGUETTE & VAN TULPEN is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen. Vermeldt het aanbod/offerte geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het aanbod/offerte in ieder geval 14 dagen na aanbod/offertedatum.

4.2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.3. Het aanbod van BAGUETTE & VAN TULPEN kan uitsluitend schriftelijk worden aanvaard.

4.4. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument of afnemer mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden BAGUETTE & VAN TULPEN niet en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding.

4.5. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

4.6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:de prijs inclusief belastingen;

 1. de eventuele kosten van verzending;
 2. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 3. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 4. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 5. de termijn voor aanvaarding van het aanbod;
 6. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 7. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 8. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 9. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

5. Toegang

5.1. BAGUETTE & VAN TULPEN verleent aan consument en/of afnemers toegang tot het “besloten gedeelte van de website” doormiddel van een inlogaccount.

5.2. Via het “besloten gedeelte van de website” worden tussen BAGUETTE & VAN TULPEN en afnemers en/of consumenten overeenkomsten in de zin van artikel 6 gesloten en verder wordt aan afnemers en/of consumenten tegen betaling toegang verleent tot boeken en andere publicaties, abonnementen, webinars, trainingen/symposia, workshops, gepersonaliseerde (online) training, coaching sessies, coaching video’s, etc.

5.3. Het is de verantwoordelijkheid van afnemer en/of consument om de inloggegevens (inlognaam en wachtwoord) vertrouwelijk te behandelen en niet aan derde te verstrekken. Afnemer en consument zijn uitsluitend verantwoordelijk voor hun inloggegevens.

5.4. BAGUETTE & VAN TULPEN heeft het recht om bij misbruik of bij vermoeden van misbruik het inlogaccount te blokkeren c.q. op te heffen zonder de contractspartij hiervan op de hoogte te stellen.

6. De overeenkomst 

6.1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument of afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

6.2. Bij aanvaarding door de afnemer/consument van het aanbod langs elektronische weg, bevestigd BAGUETTE & VAN TULPEN onverwijld ook langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BAGUETTE & VAN TULPEN is bevestigd, kan de consument of afnemer de overeenkomst ontbinden.

6.3. Indien afnemer of consument op de website van BAGUETTE & VAN TULPEN een bestelling plaatst, is de bestelling op het moment dat afnemer of consument op de bestelknop drukt of een bestelbevestiging per e-mail ontvangt, definitief. Op het moment dat afnemer of consument een bevestiging per e-mail ontvangt, komt dan een bindende overeenkomst tussen partijen tot stand.

6.4. Bij overeenkomst elektronisch tot stand gekomen, treft BAGUETTE & VAN TULPEN passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt ze voor een veilige web-omgeving. Indien de consument of afnemer elektronisch kan betalen, zal BAGUETTE & VAN TULPEN daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

6.5. Voor zover toepasselijk nationaal recht dit toestaat, komen BAGUETTE & VAN TULPEN en haar contractspartij overeen dat in geval van een geschil de elektronische registratie van het verzonden of ontvangen bericht of de reproductie van deze registratie, in recht bewijs vormt voor de daarin vervatte feiten, tenzij het tegendeel wordt bewezen.

6.6. BAGUETTE & VAN TULPEN kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument en/of afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien BAGUETTE & VAN TULPEN op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

6.7. BAGUETTE & VAN TULPEN zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument of afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van BAGUETTE & VAN TULPEN waar de consument met klachten terecht kan;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht. Dit alinea is niet van toepassing voor afnemers in de zin van artikel 1 van de onderhavige Algemenen voorwaarden;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud en voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.8. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

7. Herroepingsrecht

7.1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten met consumenten gesloten.

7.2. Bij producten kan de consument de overeenkomst zonder opgave van reden gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of door een vooraf door de consument aan BAGUETTE & VAN TULPEN aangewezen derde of:

 • als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. BAGUETTE & VAN TULPEN kan, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
 • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

7.3. Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd kan de consument de dienstovereenkomst en de overeenkomst tot levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, zonder opgave van reden gedurende een bedenktijd van 14 dagen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

7.4. Indien BAGUETTE & VAN TULPEN de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktermijn af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktermijn.

7.5. Indien BAGUETTE & VAN TULPEN de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktermijn 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

7.6. Indien consument gebruik wens te maken van zijn herroepingsrecht meldt hij dit aan BAGUETTE & VAN TULPEN binnen de bedenktermijn en via het modelformulier of op andere ondubbelzinnige wijze.

7.7. Zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de dag dat consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient consument de producten retour te sturen.

7.8. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door BAGUETTE & VAN TULPEN verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

7.9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

7.10. De consument draagt de rechtstreekse eventuele kosten van het terugzenden van het product. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal BAGUETTE & VAN TULPEN dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is. 

7.11. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, aanvangt tijdens de bedenktermijn, is de consument BAGUETTE & VAN TULPEN een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door BAGUETTE & VAN TULPEN is nagekomen op het moment van herroeping.

8. Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

8.1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

8.2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 8.1.

8.3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als BAGUETTE & VAN TULPEN hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

9. Uitsluiting herroepingsrecht

9.1. BAGUETTE & VAN TULPEN kan het herroepingsrecht van de consument voor producten en/of diensten zoals hieronder omschreven uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts voor zoverre dat BAGUETTE & VAN TULPEN dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld.         

9.2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 • die door BAGUETTE & VAN TULPEN tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 • die duidelijk van persoonlijk aard zijn;
 • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • die na de levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • voor audio-en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

9.3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten en levering van digitale inhoud anders dan op een materiele drager:

 • waarvan de levering met uitdrukkelijk instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktermijn is verstrekken;
 • waarvan de uitvoering is begonnen met voorafgaande instemming van de consument; en
 • de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest.

10. De prijs

10.1. Alle door BAGUETTE & VAN TULPEN op haar webshop gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de aanbieding/offerte bekende prijsbepalende factoren.

10.2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

10.3. In afwijking van het vorige lid kan BAGUETTE & VAN TULPEN producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar BAGUETTE & VAN TULPEN geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

10.4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

10.5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien BAGUETTE & VAN TULPEN dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

10.6. Het bepaalde in lid 1 tot en met 10.5 onder a is eveneens van toepassing op zakelijke afnemers. Verder is BAGUETTE & VAN TULPEN steeds bevoegd onverwijld de prijzen aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding geeft. BAGUETTE & VAN TULPEN zal afnemer het voornemen tot verhoging van de prijs of tarief schriftelijk kenbaar maken. BAGUETTE & VAN TULPEN zal daarbij de omvang van de verhoging vermelden en de datum waarop deze ingaat.

10.7. Voor de consument zijn de in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen inclusief BTW.

10.8. Voor de afnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de door BAGUETTE & VAN TULPEN aangegeven prijzen altijd exclusief BTW.

10.9. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is BAGUETTE & VAN TULPEN niet verplicht het product en/of de dienst volgens de foutieve prijs te leveren.

11. Conformiteit

11.1. BAGUETTE & VAN TULPEN staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, en de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

12. Levering en uitvoering

12.1. BAGUETTE & VAN TULPEN zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

12.2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument en/of afnemer aan BAGUETTE & VAN TULPEN kenbaar heeft gemaakt.

12.3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze Algemene voorwaarden is vermeld, zal BAGUETTE & VAN TULPEN geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument en/of afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument (uitsluitend) heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden maar hij heeft geen recht op schadevergoeding, alle levertermijnen zijnde indicatief.

12.4. Na ontbinding conform het vorige lid zal BAGUETTE & VAN TULPEN het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

12.5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij BAGUETTE & VAN TULPEN tot het moment van bezorging aan de consument en/of afnemer of een vooraf aangewezen en aan BAGUETTE & VAN TULPEN bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

13. Betaling

 13.1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

13.2. Voor zover niets anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen van het plaatsten van de besteling. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van dienst, de verschuldigde bedragen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen nadat afnemer de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

13.3. In tegenstelling met afnemers, bij de verkoop van producten en/of diensten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument en/ of afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

13.4. BAGUETTE & VAN TULPEN hanteert voor alle producten en diensten die via haar webshop worden verkocht één aanbetaling ten hoogte van 50% van het algeheel prijs voor consumenten. Wat zakelijke afnemers betreft dienen deze het algeheel prijs binnen de boven overeengekomen termijn te voldaan.

13.5. De consument en/of afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan BAGUETTE & VAN TULPEN te melden.

13.6. Indien de consument en/of afnemer niet binnen de overeengekomen betalingstermijn betaalt, is de consument en/of afnemer van rechtswege in verzuim. Voor zakelijke afnemers is de geldende betalingstermijn een fatale termijn.

13.7. Niettemin in geval van verzuim van consumenten zendt BAGUETTE & VAN TULPEN na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn één betalingsherinnering, waarin zij de consument op zijn verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. Tevens vermeld BAGUETTE & VAN TULPEN in de betalingsherinnering de gevolgen van niet tijdig betalen.

13.8. Indien de consument en/of afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de consument en/of afnemer. In ieder geval is de consument en/of afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.

13.9. In geval van betalingsverzuim is BAGUETTE & VAN TULPEN gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst en alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten of deze te (doen) ontbinden.

13.10. Het doen van betalingen aan BAGUETTE & VAN TULPEN op elektronische wijze, waaronder via het internet en middels creditcards geschiedt voor risico van de consument en/of afnemer. BAGUETTE & VAN TULPEN is niet aansprakelijk voor schade aan de kant van de consument en/of afnemer die verband houden of het resultaat zijn van betalingen op elektronische wijze. Het verschaffen van creditcardgegevens door de consument en/of afnemer aan BAGUETTE & VAN TULPEN via internet of anderszins is, tenzij opzet en grove schuld van BAGUETTE & VAN TULPEN, voor eigen risico van de consument en/of afnemer.

14. Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

14.1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten met consumenten gesloten.

Opzegging:

14.2. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

14.3. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

14.4. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
 • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
 • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als BAGUETTE & VAN TULPEN voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging:

14.5. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

14.6. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

14.7. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

14.8. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

14.9. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

15. Privacy

15.1. BAGUETTE & VAN TULPEN behandelt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldend wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

15.2. De klant stemt er mee in dat BAGUETTE & VAN TULPEN gegevens verzamelt en verwerkt. BAGUETTE & VAN TULPEN verklaart dat deze gegevens uitsluitend worden aangewend om via de website tot stand gekomen overeenkomsten correct te kunnen uitvoeren, de service te verbeteren en om persoonlijke wensen en verzoeken te kunnen begrijpen en verwerken. Deze gegevens worden ook aangewend indien deze noodzakelijke zijn voor de bedrijfsvoering van BAGUETTE & VAN TULPEN.

15.3. Persoonlijke gegevens worden slechts aan derde verstrekken indien dit voor de vernoemde doeleinden van lid 2 noodzakelijk is.

15.4. De klant heeft recht op inzage in zijn eigen persoonlijke gegevens. Ook kan de klant ten alle tijden verzoeken om zijn eigen persoonlijke gegevens te laten corrigeren c.q. aan te laten passen indien deze volgens hem niet correct of volledig zouden zijn.

15.5. De klant kan verzet aan tekenen tegen de verzameling van zijn persoonlijke gegevens.  BAGUETTE & VAN TULPEN zal de verzameling dan onmiddellijk staken en de gegevens verwijderen c.q. vernietigen. Zonder deze gegevens is het echter niet mogelijk de klant op de website te identificeren. Om die redenen zal bij verwijdering van de persoonlijke gegevens ook het inlogaccount komen te vervallen.

16. Aansprakelijkheid

16.1. De informatie en afbeeldingen op de website van BAGUETTE & VAN TULPEN zijn te allen tijde onder voorbehoud. Hieraan kunnen door de klant geen rechten worden ontleend. Alle acties en handelingen die de klant op grond van deze informatie onderneemt, vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.

16.2. Bepaalde verwijzingen op de website van BAGUETTE & VAN TULPEN verwijzen naar informatiebronnen van derden. BAGUETTE & VAN TULPEN heeft daarover geen controle en draagt daarom ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen.

16.3. BAGUETTE & VAN TULPEN is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgen of schade, voortkomende uit het niet door de klant te kunnen raadplegen van informatie, of het niet kunnen gebruiken van de mogelijkheden tot het plaatsen van bestellingen via het “besloten gedeelte van de website”.

16.4. De klant erkent dat BAGUETTE & VAN TULPEN niet de veiligheid van het Internet kan garanderen, evenmin als de mogelijkheid van het opvangen en vervalsen van gegevens doorgezonden van de klant naar BAGUETTE & VAN TULPEN door het gebruik van de juiste inloggegevens (inlognaam en wachtwoord, ook wel inlogaccount genoemd.) Niet tegenstaande behoudt BAGUETTE & VAN TULPEN het recht om de data die doorgezonden worden als waarheidsgetrouw te beschouwen in de vorm waarin de data werd ontvangen.

 17. Merken en elektronische inhoud

17.1. De eventueel aan de klant beschikbaar gestelde data zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de klant. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van BAGUETTE & VAN TULPEN deze data aan derden ter beschikking te stellen of openbaar te maken, om verder commercieel te gebruiken. Op de beschikbaar gestelde data (tekst, sectoraal nieuws, afbeeldingen, tekeningen en schema's, lay-out, etc.) berusten auteursrechten en intellectueel eigendom.

18. Klachtregeling

18.1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op overeenkomsten met consumenten.            

18.2. BAGUETTE & VAN TULPEN beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

18.3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

18.4. Bij BAGUETTE & VAN TULPEN ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

18.5. De consument dient BAGUETTE & VAN TULPEN in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

19. Wijzigingen/aanvulling

19.1. Wijzigingen of aanvulling op deze Algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk door partijen zijn overeengekomen.

19.2. Aanvullende dan wel afwijkende bepaling mogen niet ten nadele van de consument worden overeengekomen en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op een zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

19.3. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen in deze Algemene voorwaarden zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

19.4. Partijen zullen over de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende geldige regeling te treffen.

20. Algemeen recht

20.1. Op alle orders geplaatst via de website van BAGUETTE & VAN TULPEN zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en deze e-commerce voorwaarden van BAGUETTE & VAN TULPEN van toepassing, tenzij BAGUETTE & VAN TULPEN en de klant een andere overeenkomst afgesloten hebben, betreffende de aankoop van BAGUETTE & VAN TULPEN producten en/of diensten. In het geval dat de orders via de website door een consument zijn geplaats, zijn de Algemene e‑commerce voorwaarden heersende.

21. Geschillen en toepasselijk recht

21.1. Op alle uit deze voorwaarden voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen BAGUETTE & VAN TULPEN en de klant is het Nederlandse recht van toepassing, ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

21.2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

22. Vindplaats

22.1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Centraal Den Haag op 14 september 2017 onder het KvK-nummer van BAGUETTE & VAN TULPEN, alsmede te raadplegen en te downloaden van de website van BAGUETTE & VAN TULPEN.

22.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met wederpartij.

22.3. Bij een discussie over de uitleg van één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden is telkens de Nederlandse tekst bepalend.